What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement? financial cash flow

by msithailandDFGส่วนกิจกรรมทางการเงินของงบกระแสเงินสดจะแสดงให้คุณเห็นถึงผลกระทบของกระแสเงินสดจากกลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจของคุณ การเบิกเงินกู้จากแหล่งเงินกู้และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเป็นกระแสเงินสดไหลเข้าในส่วนนี้ ในขณะที่เงินให้กู้ยืมโดยธุรกิจแก่บุคคลอื่น เช่น เจ้าของธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หรือฝ่ายอื่น ๆ เป็นเงินสดที่ไหลออก รายได้ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจ่าย รายได้เงินปันผลที่ได้รับ และเงินปันผลที่จ่ายโดยธุรกิจ ทั้งหมดแสดงอยู่ในส่วนนี้ของงบกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม ต้องทำการปรับปรุงบางอย่างในส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของงบกระแสเงินสด เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดอกเบี้ยและรายได้เงินปันผลจะไม่ถูกนับซ้ำ ส่วนนี้ของงบกระแสเงินสดจะช่วยคุณในการกำหนดความต้องการทางการเงินของคุณเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์การเติบโตของคุณ .

Images related to the topic financial cash flow

What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?

What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?

Search related to the topic What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?

#Finance #Activities #Cash #Flow #Statement
What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?
financial cash flow
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

5 comments

har2cat 13/10/2021 - 3:39 Chiều

Very helpful I would like more videos, when will you have your site up for training?

Reply
augustino emanuel 13/10/2021 - 3:39 Chiều

Very helpful, thanks

Reply
saima123435 13/10/2021 - 3:39 Chiều

SO HELPFUL AND SO CLEAR. Thankyou

Reply
gaby fang 13/10/2021 - 3:39 Chiều

Thanks much cfkungfu..very clear & helps me in my studies…

Reply
cashflowkungfu 13/10/2021 - 3:39 Chiều

You are very welcome, kawaiikaba. I am glad they are helpful to you. Watch out for the next one that will deal with the bank balance section and how you use that in reviews and in forecasts.

Reply

Leave a Comment