What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement? financial cash flow

You are viewing this post: What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement? financial cash flowส่วนกิจกรรมทางการเงินของงบกระแสเงินสดจะแสดงให้คุณเห็นถึงผลกระทบของกระแสเงินสดจากกลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจของคุณ การเบิกเงินกู้จากแหล่งเงินกู้และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเป็นกระแสเงินสดไหลเข้าในส่วนนี้ ในขณะที่เงินให้กู้ยืมโดยธุรกิจแก่บุคคลอื่น เช่น เจ้าของธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หรือฝ่ายอื่น ๆ เป็นเงินสดที่ไหลออก รายได้ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจ่าย รายได้เงินปันผลที่ได้รับ และเงินปันผลที่จ่ายโดยธุรกิจ ทั้งหมดแสดงอยู่ในส่วนนี้ของงบกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม ต้องทำการปรับปรุงบางอย่างในส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของงบกระแสเงินสด เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดอกเบี้ยและรายได้เงินปันผลจะไม่ถูกนับซ้ำ ส่วนนี้ของงบกระแสเงินสดจะช่วยคุณในการกำหนดความต้องการทางการเงินของคุณเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์การเติบโตของคุณ .

Images related to the topic financial cash flow

What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?
What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?

Search related to the topic What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?

#Finance #Activities #Cash #Flow #Statement
What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement?
financial cash flow
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

5 thoughts on “What Are Finance Activities In The Cash Flow Statement? financial cash flow”

  1. You are very welcome, kawaiikaba. I am glad they are helpful to you. Watch out for the next one that will deal with the bank balance section and how you use that in reviews and in forecasts.

    Reply

Leave a Comment